ตัวบ่งชี้ที่ 3
Untitled document
sms

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่คำอธิบาย
     
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง

     ผลงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ โดยผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได 

<< ไปยังเกณฑ์ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน

กำหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25

มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.50

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา

0.75

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รัยการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

     *อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
     การเผยแพร่ในระดับความร่วมมื่อระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น
     การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)
     การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

วิธีการคำนวณ

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

X 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

 


ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จำนวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือ องค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ำหนัก ของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

การดำเนินงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีผลงานรวม 3 ปีของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ได้แก่ บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากนักศึกษาของคณะส่วนใหญ่จะเลือกเรียนแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) จึงทำให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีอัตราที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม คณะได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับปีการศึกษาต่อไปไว้แล้ว โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการและนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานรวม 3 ปี ของคณะคิดเป็นร้อยละ 3.08 ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับคะแนน 0.62

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ :

อันดับที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน)

ผลการดำเนินงานรวม 3 ปี

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

3

38

32

73

2

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

10

14

3

27

3

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

0

0

0

0

4

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

0

0

0

0

5

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

0

0

0

0

6

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

0

0

0

0

7

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์

0

0

0

0

8

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

0

0

0

0

9

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

2.88

8.25

4.75

15.88

10

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

101

240

175

516

11

ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

2.85

3.44

2.71

3.00

ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ :

อันดับที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานในอดีต (ปีปฏิทิน)

ผลการดำเนินงานรวม 3 ปี

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0

0

0

0

2

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0

0

0

0

3

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0

0

0

0

4

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

0

0

0

0

5

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

0

0

0

0

6

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่เผยแพร่

0

0

0

0

7

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

101

240

175

516

8

ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่

0

0

0

0

 ผลการประเมินตนเอง :

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

ร้อยละ 20

ร้อยละ 3.08

ไม่บรรลุเป้าหมาย

0.62

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

3-1 รายงานสรุปจำนวนและรายชื่อบทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ พร้อมระบุค่าน้ำหนักของผลงานแต่ละชิ้น
3-2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา

เลือกดูบทความอื่นในรายการนี้ : « ตัวบ่งชี้ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 »
Find us on Facebook